Kancelaria Radcy Prawnego
Strona glownaO NasOmowienie specjalizacjiPrawnicy KancelariiPublikacje Prawnikow KancelariiKontakt
Spis ważniejszych publikacji:

1. Dariusz Jagiełło, Bartłomiej Jan Naróg „Kontrowersje wokół odpowiedzialności dostawcy usługi „czat” w świetle regulacji chroniących dzieci przed pedofilią”, Myśl Ekonomiczna i Prawna, 2006 r., Nr 3 (14), s. 110 – 128.

2. Dariusz Jagiełło „Zamierza przeznaczyć, a może przeznaczyć. Wątpliwości interpretacyjne”, Zamówienia Publiczne Doradca, 2008 r., Nr 1, s. 45-48.

3. Dariusz Jagiełło „Oszustwa przetargowe”, Zmówienia Publiczne Doradca, 2008 r., Nr 9, s. 73 – 79

4. Bartłomiej Jan Naróg „Rozwiązania prawne niechcianej korespondencji przesyłanej elektronicznie”. Jurysta nr 3/2004. Str. 27-33

5. Dariusz Jagiełło „Przestępstwa przeciwko dokumentom w prawie zamówień publicznych”, Zamówienia Publiczne Doradca, 2008 r., Nr 10, s. 48 – 55.

6. Dariusz Jagiełło „Kontrowersje wokół obliczania terminu związania ofertą”, Zamówienia Publiczne Doradca, 2008 r., Nr 12, s. 44 – 47.

7. Bartłomiej Jan Naróg Problematyka ochrony prawnej korzystania z rozwiązań teleinformatycznych w aspekcie przestępstwa prehakingu z art. 285 § 1 k.k. Prokuratura i Prawo. Nr 6/2005

8. Dariusz Jagiełło „Wiarygodność dokumentów”, Zamówienia Publiczne Doradca, 2009, Nr 1, s. 53-57.

9. Dariusz Jagiełło „Podrobienie, a przerobienie dokumentu”, Zamówienia Publiczne Doradca, 2009 r., Nr 6, s. 65 – 73.

10. Dariusz Jagiełło „Wartościowanie zagarniętego mienia”, Magazyn Prawniczy JURYSTA, 2009, Nr 5-6, s. 26 – 29.

Glosy:
1. Dariusz Jagiełło „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2004 r., sygn. akt. II KK 279/04”, Państwo i Prawo, 2006 r., z. 12, s. 122 – 126 (dot. skazania na wniosek z art. 387 § 2 k.p.k.) – glosa aprobująca.

2. Dariusz Jagiełło „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca, sygn. akt. III KK 61/07”, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2009, Nr 3 s. 125-128 (dot. alibi) – glosa aprobująca

Artykuły prasowe:
1. Dariusz Jagiełło „Usługi telekomunikacyjne w jednostkach samorządowych”, Gazeta Prawna z dnia 23.01.2008 r., Nr 16 (2138).

2. Dariusz Jagiełło „Dochodzenie kar umownych przez samorządy”, Gazeta Prawna z dnia 13.02.2008 r., Nr 31 (2153).

3. Dariusz Jagiełło „Dostawy lub usługi powtarzające się okresowo”, Gazeta Prawna z dnia 16.04.2008r., Nr 75 (2197).

4. Dariusz Jagiełło „Obowiązek żądania wniesienia wadium”, Gazeta Prawna z dnia 23.04.2008 r., Nr 80 (2202).

5. Dariusz Jagiełło „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, Gazeta Prawna z dnia 07.05.2008 r., Nr 89 (2211).

6. Dariusz Jagiełło „Poprawianie omyłek w ofercie wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu przetargowym”, Gazeta Prawna z dnia 18.06.2008 r.,  Nr 118 (2240).

7. Dariusz Jagiełło „Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia”, Gazeta Prawna z dnia 2.07.2008 r., Nr 128 (2250).

8. Dariusz Jagiełło „Czy faks musi zostać potwierdzony przez zamawiającego”, Gazeta Prawna z dnia 3.09.2008 r., Nr 172 (2294).

9. Dariusz Jagiełło „Udział wykonawcy w przygotowaniu specyfikacji”, Gazeta Prawna z dnia 11.09.2008 r., Nr 177 (2299).

10. Dariusz Jagiełło „Znaki towarowe w opisie przedmiotu”, Gazeta Prawna z dnia 17.09.2008 r., Nr 182 (2304).

11. Dariusz Jagiełło „Termin na wniesienie protestu”, Gazeta Prawna z dnia 24.09.2008 r., Nr 187 (2309).

12. Dariusz Jagiełło „Jakich dokumentów można żądać od wykonawców”, Gazeta Prawna z dnia 01.10.2008 r., Nr 192 (2314).

13. Dariusz Jagiełło „Zamawiając prasę, należy szczegółowo określić zobowiązania umowne”, Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 19 (271) 15-28 września 2008 r., s. 21-23.

14. Dariusz Jagiełło „Przetarg na usługi pocztowe”, Gazeta Prawna z dnia 29.10.2008 r., Nr 212 (2334)

15. Dariusz Jagiełło „Zmiany ilościowe i jakościowe w umowie”, Gazeta Prawna z dnia 19.11.2008 r., Nr 226 (2348).

16. Dariusz Jagiełło „Jakie są wymogi formalne referencji w zamówieniach publicznych”, Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 24, 24.11-7.12.2008 r., s. 18-19.

17. Dariusz Jagiełło „Oferta może zawierać słowa w języku angielskim”, Gazeta Prawna z dnia 17.12.2008 r., Nr 246 (2368).

18. Dariusz Jagiełło „Rażąco niska cena w ofertach składanych przez wykonawców”, Gazeta Prawna z dnia 24-28.12.2008 r., Nr 251 (2373).

19. Dariusz Jagiełło „Jakie są zasady udostępniania protokołu postępowania”, Gazeta Prawna z dnia 7.01.2009 r., Nr 4 (2380).

20. Dariusz Jagiełło „Przeciwdziałanie zmowom cenowym przedsiębiorców w postępowaniu przetargowym”, Gazeta Prawna z dnia 21.01.2009 r., Nr 14 (2381).

21. Dariusz Jagiełło „Niezbędna jest bezstronność i obiektywizm”, Gazeta Prawna z dnia 11.02.2009 r., Nr 29 (2405).

22. Dariusz Jagiełło „Ustalenie i zabezpieczenie terminu wykonania umowy”, Gazeta Prawna z dnia 25.02.2009 r., Nr 39 (2415).

23. Dariusz Jagiełło „Przeprowadzanie przetargu na dodatkowe usługi”, Gazeta Prawna z dnia 11.03.2009 r., Nr 49 (2425).

24. Dariusz Jagiełło „Postępowanie z ofertą złożoną przez konsorcjum”, Gazeta Prawna z dnia 08.04.2009 r., Nr 69 (2445).

25. Dariusz Jagiełło „Zasady wnoszenia zabezpieczenia wykonania umowy trzeba określić w specyfikacji”, Gazeta Prawna z dnia 6.05.2009 r., Nr 87 (2463).

26. Dariusz Jagiełło „Dialog zamiast innych trybów postępowania”, Gazeta Prawna z dnia 20.05.2009 r., Nr 97 (2473).

27. Dariusz Jagiełło „Można żądać referencji wyłącznie za zrealizowane usługi i wykonane roboty budowlane”, Gazeta Prawna z dnia 24.06.2009 r., Nr 121 (2497).

28. Dariusz Jagiełło „Reprezentacja musi być ustanowiona właściwie”, Gazeta Prawna z dnia 8.07.2009 r., Nr 131 (2507).

29. Dariusz Jagiełło „Dokumenty wymagane od zagranicznego wykonawcy”, Gazeta Prawna z dnia 15.07.2009 r., Nr 136 (2512).

30. Dariusz Jagiełło „Informacje o warunkach udziału w postępowaniu”, Gazeta Prawna z dnia 5.08.2009 r., Nr 151 (2527).

31. Dariusz Jagiełło „Analiza pełnomocnictwa składanego w języku obcym”, Gazeta Prawna z dnia 2.09.2009 r., Nr 171 (2547).

32. Dariusz Jagiełło „Ryzyko niedostarczenia protestu ponosi wykonawca”, Gazeta Prawna z dnia 9.09.2009 r., Nr 176 (2552)

33. Dariusz Jagiełło „Kary umowne zabezpieczają przed nierzetelnością wykonawcy”, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 23.09.2009 r., Nr 186 (2562)

34. Dariusz Jagiełło „Brak odpowiednich dokumentów może świadczyć o zmowie wykonawców”, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 30.09.2009 r., Nr 191 (2567)

Konferencje:
1. „Kryteria wyboru ofert”. Referat Dariusza Jagiełło wygłoszony na konferencji „EURO 2012. Bariery praktyczne, czy prawne? dnia 23.10.2007 r. – fragment referatu zamieszczony w Zamówienia Publiczne Doradca, 2007 r., Nr 11, s. 7.

2. Nowe oblicze terroryzmu wymierzonego wobec dyplomatów – wyzwania wobec społeczności międzynarodowej”. Referat Bartłomieja Jana Naroga wygłoszony na konferencji „ONZ, UE,… a problemy bezpieczeństwa międzynarodowego” dnia 20.05.2005 r. – Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu.
 

Poglądy / Opinie:
1. Dariusz Jagiełło Opinia zawarta w treści artykułu: „Absurdalne przepisy blokują samorządy”, Gazeta Prawna z dnia 28.01.2008 r., Nr 19 (2141).

2. Dariusz Jagiełło Opinia zawarta w treści artykułu: „Konieczność odnawiania umów utrudnia samorządom realizację zadań inwestycyjnych”, Gazeta Prawna z dnia 15-17.02.2008r., Nr 33 (2155).

3. Dariusz Jagiełło Opinia zawarta w treści artykułu: „Tryb zapytania o cenę hamuje licytację elektroniczną”, Gazeta Prawna z dnia 4.08.2008 r., Nr 151 (2273).

4. Dariusz Jagiełło Opinia zawarta w treści artykułu: „Niska cena nie zawsze dyskwalifikuje oferty”, Gazeta Prawna z dnia 1.12.2008 r., Nr 234 (2356).

5. Dariusz Jagiełło Opinia zawarta w treści artykułu: „Niekonkurencyjne tryby eliminują z rynku dobre firmy”, Gazeta Prawna z dnia 20.01.2009 r., Nr 13 (2389).

Komentarze:
1. Dariusz Jagiełło „Kolejna, ale przemyślana zmiana w zamówieniach publicznych”, Gazeta Prawna z dnia 6.08.2008 r., Nr 153 (2275).

2. Dariusz Jagiełło „Komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych”, Gazeta Samorządu i Administracji  z dnia 13-26 października 2008 r., Nr 21 (273), dodatek specjalny, s. VIII-XVI.

Felietony:

1. Dariusz Jagiełło „W Internecie kwitnie handel punktami karnymi” – Gazeta Prawna wydanie on-line z dnia 20.06.2009 r.

Copyright © 2009 Bartłomiej Naróg. Wszelkie prawa zastrzeżone.  ZASTRZEŻENIA

Wykonanie: Projektowanie stron www Ingenious